Testiranja učenika

Pregleda: 8356

Rezultati polaganja Eksterne mature učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona

22.5.2017.

Dana 10.05.2017. godine, izvršeno je testiranje učenika u svrhu polaganja Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona. Testiranju je pristupilo 4204 učenika iz 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Pored njih maturu je polagalo i 50 učenika iz osnovnih škola izvan Tuzlanskog kantona.

Preliminirani rezultati polaganje Eksterne mature za učenike osnovnih škola su objavljeni 17.05.2017.godine.

U skladu sa Pravilnikom o polaganju Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, svi učenici koji su pristupili polaganju nakon uvida u rezultate, imali su pravo da ulože prigovor do 19.05.2017.godine.

Nadležna Komisija za prigovore, imenovana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tulanskog kantona je razmotrila sve pristigle prigovore učenika. Komisija je utvrdila stepen osnovanosti prigovora i o konačnim rezultatima obavijestila škole. Ukupno je zaprimljeno deset prigovora od kojih su tri bila osnovana.

22.05.2017.godine objavljeni su konačni rezultati polaganja Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Prosječan uspjeh polaganja Eksterne mature je 60.08 % ili 36.05 osvojenih bodva. U usporedbi sa prošlogodišnjim rezultatima polaganje Eksterne mature sa prosječnim rezultatom od 57.19% može se konstatovati da je prosječan uspjeh poboljšan za 2.92 %.

Detaljene analize rezultata polaganja Eksterne mature po školama i pojedinim predmetima će biti naknadno objavljene.