Zakonska legislativa


Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine

"Službene novine FBiH 26/16"

 

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je samostalna upravna organizacija

Član 18. Zakona o Ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona"

"Službene novine TK 10/2018"

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno - obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa, opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;

- stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada odgojno-obrazovnih ustanova;

- uži stručni nadzor nad radom odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika kao i nadzor nad izvođenjem praktične nastave učenika u pravnim licima i kod lica koja samostalno svojim radom obavljaju djelatnost;

- praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja;

- organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama koji neposredno ili posredno učestvuju u odgojno - obrazovnom procesu;

- poboljšanje nastavne prakse i uvođenje inovacija u nastavni proces;

- inoviranje, praćenje i vrednovanje provođenja programa obrazovanja i obuke odraslih;

- davanje stručnih mišljenja o projektima i programima iz oblasti obrazovanja;

- izradu prijedloga kataloga stručnog usavršavanja zaposlenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;

- organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informacionog sistema za područje Kantona;

- stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnih procesa i izrade izvještaja;

- ostvarivanje potpune i samostalne saradnje sa organima uprave, zavodima, agencijama, visokoobrazovnim ustanovama i institutima, te drugim vladinim i nevladinim organizacijama i po potrebi učestvovanje ili formiranje međuresornih i interdisciplinarnih tijela, komisija i radnih grupa;

- obezbjeđivanje ljudskih i infrastrukturnih uslova za uključivanje u stalnu mrežu međunarodnih obrazovnih istraživanja i učestvovanje u međunarodnim istraživanjima (OECD, IEA studija, Vijeće Europe, itd.), usmjeravanje istraživanja na područjima koja su strateški važni za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu;

- izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti;

- rad na razvojnim istraživanjima u oblasti odgoja i obrazovanja;

- vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 08/2011

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič za pristup informacijama

Indeks Registar informacija pod kontrolom Pedagoškog zavoda tuzlanskog kantona

PREDŠKOLSKI ODGOJ I VASPITANJE

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU "Sl. novine TK", br. 12/09 -1183, 8/11-565, 10/13-981 i 8/18-545

 

- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za rad i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-668 i 671

-  Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "Sl. novine TK", br. 15/18-1463

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/10-1333 i 8/12-1027

- Normativi prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/99-287 i 301

- Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje, domove za nezbrinutu djecu

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/99-315 i 321

- Kriteriji za osnivanje i rad predškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/04-660

 

OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE


ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU "Sl. novine TK", br. 9/15-1154, 6/16-473 i 14/18-1363

- Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 15/18-1463

- Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 16/18-1595

- Pravilnik o sastavu i radu komisije za izbor prvih nastavnika osnovne škole "SI. novine TPK", br. 10/96-219 - Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika "SI. novine TK", br. 6/99-186 i 189

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja "SI. novine TK",br. 2/04-180 i 193, 13/04-804, 2/08-72, 11/09-1172, 10/10-1269, 9/14-374 i 5/16-457

- Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina "SI. novine TK", br. 7/05-271

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita "SI. novine TK", br. 2/09-76, 1/11-58, 8/13-818, 7/14-274 i 1/15-61

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u os-novnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika "SI. novine TK", br. 3/10-362

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja "SI. novine TK", br. 5/10-457, 8/12-1010 i 8/16-764 J

- Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi "SI. novine TK", br. 2/11-102

- Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 8/12-1008

- Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole "SI. novine TK", br. 4/13-248

- Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 12/13-1453

- Pravilnik o uslovima, kriterijima izbora i imenovanja školskog odbora osnovnih škola kao javnih ustanova "SI. novine TK", br. 12/15-1309 i 4/16-351

- Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi "SI. novine TK", br. 16/15-1783

- Pravilnik o eksternoj maturi u osnovnoj školi "SI. novine TK", br. 3/16-289 i 7/16-613

- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za upis u Registar, troškovima postupka, sadržaju i načinu vođenja Registra i brisanju iz Registra osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu "SI. novine TK", br. 14/16-1264

- Pravilnik o postupku osnivanja, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole "SI. novine TK", br. 1/17-25 i 5/17-512

- Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika, naknadi pričinjene materijalne štete, trajanju izrečene odgojno-disciplinske mjere, ublažavanju i ukidanju, te posljedičnom odnosu na ocjene iz vladanja učenika u osnovnoj školi "SI. novine TK", br. 2/17-103 i 5/17-512

- Pravilnik o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi "SI. novine TK", br. 2/17-106

- Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi "SI. novine TK", br. 8/17-727 i 17/17-1450

- Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini u osnovnoj školi "SI. novine TK", br. 17/17-1452

- Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazo-vanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 17/17-1453 i 1/18-86

- Pravilnik o postupku utvrđivanja odgovornosti i prijevremenom razrješenju direktora osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 16/18-1641

- Odluka o izdavanju posebne diplome učenicima osnovnih škola za posebno postignute rezultate "SI. novine TPK", br. 3/95-45

- Odluka o provođenju i organizaciji osnovnog obrazovanja odraslih u osnovnim školama na području Tuzlan sko - podrinjskog kantona "SI. novine TPK", br. 3/97-39

- Odluka o određivanju broja članova nadzornog odbora osnovne škole "SI. novine TK", br. 11/99-405

- Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 10/12-1299, 2/13-144, 3/13-216 i 17/13-1938

- Uputstvo za vođenje matične knjige "SI. novine TPK", br. 9/98-391 i 392

- Uputstvo o postupku i proceduri izbora direktora osnovne škole "SI. novine TK", br. 2/05-94

- Pedagoški standardi i opšti normativi za osnovno vaspitanje i obrazovanje "SI. novine TK", br. 7/05-251, 9/05-332, 14/09-1285, 1/10-58, 14/10-1453,8/12-998, 11/12-1375, 8/13-815 i 1/18-82

- Matična knjiga za učenike osnovne škole "SI. novine TK", br. 8/03-420

- Razredna knjiga za razrednu nastavu "SI. novine TK", br. 8/03-428 i 452

- Razredna knjiga za predmetnu nastavu "SI. novine TK", br. 8/03-476 i 500

- Matična knjiga za učenike škola za osnovni muzički odgoj i obrazovanje "SI. novine TK", br. 8/03-528 i 530

- Dnevnik rada individualne nastave "SI. novine TK", br. 8/03-534 i 553

- Dnevnik rada grupne nastave "SI. novine TK", br. 8/03-572

- Spisak osnovnih škola upisanih u Registar osnovnih škola "SI. novine TK", br. 1/18-93

 

SREDNJE OBRAZOVANJE I ODGOJ

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU "SI. novine TK", br. 17/11-1823,9/15-1176, 6/16-474 i 14/18-1368

- Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 15/18-1463

- Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 16/18-1596

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi "SI. novine TPK", br. 9/98-442 i 447, 8/03-419, 7/04-432, 5/06-404, 5/08-248, 3/10-361 i 17/14-1811

- Pravilnik o sastavu i radu Komisije za izbor prvih nastavnika srednje škole "SI. novine TPK", br. 10/96-232

- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola "SI. novine TPK", br. 10/96-233

- Pravilnik o načinu i sadržaju polaganja mature u gimnaziji, srednjoj tehničkoj i srodnoj školi i vjerskim školama "Sl. novine TPK", br. 3/97-51, 12/00-621, 622 i 624, PV. odredbe koje se odnose na polaganje mature u općoj gimnaziji "Sl. novine TK", br. 3/06-330 - Z.O.

- Pravilnik o načinu i sadržaju polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama i majstorskih ispita za visokokvalificirane radnike "Sl. novine TPK", br. 3/97-54

- Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u gimnaziji, učiteljskoj školi, umjetničkoj, tehničkoj i srodnoj školi i vjerskoj školi "SI. novine TPK", br. 3/97-57 i 12/00-621 i 622

- Pravilnik o pedagoško - metodičkoj praksi studenata i učenika "SI. novine TK", br. 6/99-186 i 187

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra srednjih škola "SL. novine TK", br. 12/00-625 i 629

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednjeg obrazovanja "SL. novine TK", br. 2/04-187 i 193, 13/04-803, 2/08-73, 11/09-1173, 10/10-1269, 9/14-374 i 5/16-458

- Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina "SL novine TK", br. 7/05-271

- Pravilnik o maturi u općoj gimnaziji "SL novine TK", br. 3/06-325, 1/08-35, 3/08-150, 8/13-820, 1/14-88 i 7/14-274

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj stručnoj školi "SI. novine TK", br. 11/08-1068,2/09-135, 3/10-375 i 14/14-1814

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita "SI. novine TK", br. 2/09-76, 1/11-58, 8/13-818, 7/14-274 i 1/15-61

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika "SI. novine TK", br. 3/10-362

- Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi "SI. novine TK", br. 2/11-102

- Pravilnik o stručnom nadzora u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 6/12-660

- Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim umjetničkim školama "SI. novine TK", br. 6/12-694

- Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole "SI. novine TK", br. 4/13-250

- Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 12/13-1453

- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih tehničkih i stručnih škola koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima "SI. novine TK", br. 15/13-1710

- Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta rada i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola u Tuzlanskom kantonu "SI. novine TK", br. 2/14-164

- Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanja pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i posljedičnom odnosu na ocjenu iz vladanja učenika kao i naknadi učinjene materijalne štete "SI. novine TK", br. 6/14-243

- Pravilnik o polaganju maturskog i završnog ispita u srednjim tehničkim i stručnim školama koje rade po modularnim nastavnim planovima i programima "SI. novine TK", br. 6/14-246

- Pravilnik o lakšim i težim povredama radnih dužnosti, odgovornosti za materijalnu štetu, organe vođenja postupka, odgovornosti istih i pravila postupka u srednjim školama "SI. novine TK", br. 9/14-375

- Pravilnik o postupku imenovanja, izboru i načinu rada školskog odbora srednjih škola kao javnih ustanova "SI. novine TK", br. 12/15-1313 i 4/16-353

- Pravilnik o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 7/16-610, 8/16-764 i 9/18-752 - Pravilnik o postupku osnivanja i načinu rada Vijeća roditelja u srednjim školama "SI. novine TK",br. 1/17-26 i 5/17-512 

- Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u toku jedne školske godine u srednjoj školi "SI. novine TK", br. 17/17-1451

- Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 17/17-1453 i 1/18-86

- Pravilnik o postupku utvrđivanja odgovornosti i prijevremenom razrješenju direktora srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 16/18-1644

- Odluka o polaganju prijemnih ispita u gimnazijama i učiteljskim školama na području Tuzlansko-podrinjskog kantona "SI. novine TPK", br. 2/95-45

- Odluka o određivanju broja članova Nadzornog odbora srednje škole "SI. novine TK", br. 13/99-500

- Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Tuzlanskog kantona "SI. novine TK", br. 16/99-660 i 661

- Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata "SI. novine TK", br. 16/99-667 i 668

- Rješenje o upotrebi školskih udžbenika i priručnika, zbirki zadataka i radnih listova za gimnazije, srednje tehničke i srodne i srednje stručne škole u školskoj 2003/2004. godini "SI. novine TK", br. 12/03-764

- Pedagoški standardi za srednju muzičku školu "SI. novine TPK", br. 10/96-229

- Pedagoški standardi za srednje škole "SI. novine TK", br. 2/04-174, 14/10-1453, 8/12-999, 8/13-817 i 11/17-1074

- Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola "SI. novine TK", br. 10/12-1299, 2/13-144, 3/13-216 i 17/13-1938

- Rješenje o priznavanju izdatih svjedožbi i diploma "SI. novine TK", br. 3/01-121

- Razredna knjiga za srednje škole "SI. novine TK", br. 8/03-610 i 633

- Matična knjiga za redovne - vanredne učenike srednje škole "SI. novine TK", br. 8/03-656 i 661

- Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama "SI. novine TK", br. 1/15-63

- Spisak srednjih škola Brčko Distrikta upisanih u Registar srednjih škola "SI. novine TK", br. 6/01-359 i 12/01-680 i 681

- Spisak srednjih škola upisanih u Registar srednjih škola "SI. novine TK", br. 11/16-1052

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE "SI. novine TK", br. 15/11-1478

 

OBRAZOVANJE ODRASLIH

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH "Sl. novine TK", br. 9/15-1145

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra organizatora obrazovanja odraslih "SI. novine TK", br. 14/15-1666

- Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad organizatora obrazovanja odraslih "SI. novine TK", br. 14/15-1674

- Pravilnik o postupku odobravanja izvođenja programa obrazovanja odraslih "SI. novine TK", br. 2/17-101

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o organizatorima obrazovanja odraslih, programima, polaznicima, radnicima te evidencije o drugim podacima važnim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti "SI. novine TK", br. 7/17-608

- Pravilnik o formiranju ispitnih komisija, načinu rada i sprovođenja ispita "SI. novine TK", br. 7/17-618

- Pravilnik o uslovima i načinu obuke odraslih u cilju odgovora na hitne poterebe tržišta rada "SI. novine TK", br. 8/17-730

- Pravilnik o načinu ovjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca "SI. novine TK", br. 11/17-1077, 10/18-896 i 16/18-1639

- Pravilnik o nazivu, sadržaju i obliku javnih isprava u obrazovanju odraslih "SI. novine TK", br. 13/17-1289

- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije "SI. novine TK", br. 11/18-951

- Standardi i normativi za obrazovanje odraslih u Tuzlanskom kantonu "SI. novine TK", br. 15/15-1734