Zakonska legislativa


Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine

"Službene novine FBiH 26/16"

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno - obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa, opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;

- stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada odgojno-obrazovnih ustanova;

- uži stručni nadzor nad radom odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika kao i nadzor nad izvođenjem praktične nastave učenika u pravnim licima i kod lica koja samostalno svojim radom obavljaju djelatnost;

- praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja;

- organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama koji neposredno ili posredno učestvuju u odgojno - obrazovnom procesu;

- poboljšanje nastavne prakse i uvođenje inovacija u nastavni proces;

- inoviranje, praćenje i vrednovanje provođenja programa obrazovanja i obuke odraslih;

- davanje stručnih mišljenja o projektima i programima iz oblasti obrazovanja;

- izradu prijedloga kataloga stručnog usavršavanja zaposlenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;

- organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informacionog sistema za područje Kantona;

- stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnih procesa i izrade izvještaja;

- ostvarivanje potpune i samostalne saradnje sa organima uprave, zavodima, agencijama, visokoobrazovnim ustanovama i institutima, te drugim vladinim i nevladinim organizacijama i po potrebi učestvovanje ili formiranje međuresornih i interdisciplinarnih tijela, komisija i radnih grupa;

- obezbjeđivanje ljudskih i infrastrukturnih uslova za uključivanje u stalnu mrežu međunarodnih obrazovnih istraživanja i učestvovanje u međunarodnim istraživanjima (OECD, IEA studija, Vijeće Europe, itd.), usmjeravanje istraživanja na područjima koja su strateški važni za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu;

- izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti;

- rad na razvojnim istraživanjima u oblasti odgoja i obrazovanja;

- vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 08/2011

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ I VASPITANJE

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/09-1183, 8/11-565 I 10/13-981

- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za rad i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-668 i 671

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/10-1333 i 8/12-1027

- Normativi prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/99-287 i 301

- Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje, domove za nezbrinutu djecu

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/99-315 i 321

- Kriteriji za osnivanje i rad predškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/04-660

 

OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/04-310, 7/05-230 i 17/11-1844

- Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/15

- Pravilnik o osnivanju redovne osnovne škole sa manje od 16 odjeljenja

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-214 i 11/00-540

- Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovnih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-216 i 11/00-531 i 532

- Pravilnik o sastavu i radu komisije za izbor prvih nastavnika osnovne škole

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-219

- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 9/98-430 i 433

- Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/99-186 i 189

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra osnovnih škola i ustanova za odgoj i obrazovanje lica sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/00-533 i 537

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-180 i 193, 13/04-804, 2/08-72, 11/09-1172 i 10/10-1269

- Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/05-271

- Pravilnik o formiranju, postupku, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/05-336

- Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u devetogodišnjoj osnovnoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06-728 i 3/10-361

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/10-457 i 8/12-1010

- Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/11-102

- Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/12-1008

- Pravilnik o uslovima za izbor i imenovanje i načinu rada školskog odbora osnovnih škola kao javnih ustanova

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12-1150

- Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načinu izbora učenika generacije osnovne škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/13-248

- Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/13-1453

- Odluka o provođenju i organizaciji osnovnog obrazovanja odraslih u osnovnim školama na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-39

- Odluka o izdavanju posebne diplome učenicima osnovnih škola za posebno postignute rezultate

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/95-45

- Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/12-1299, 2/13-144, 3/13-216 i 17/13-1938

- Pedagoški standardi i opšti normativi za osnovno vaspitanje i obrazovanje

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/05-291, 9/05-332, 14/09-1285, 1/10-58, 14/10-1453, 8/12-998, 11/12-1375 i 8/13-815

- Spisak osnovnih škola upisanih u Registar osnovnih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 2/98-92 i 94, 4/01-193 i 195 i 12/07-1139 i 1140

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11-1478

- Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 12/97-328 i 329

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ U TUZLI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/04-441

 

SREDNJE OBRAZOVANJE I ODGOJ

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/11-1823

- Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona  „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/15

- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika srednjih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 9/98-436 i 439

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 9/98-442 i 447, 8/03-419, 7/04-432, 5/06-404, 5/08-248 i 3/10-361

- Pravilnik o sastavu i radu Komisije za izbor prvih nastavnika srednje škole

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-232

- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-233

- Pravilnik o načinu i sadržaju polaganja mature u gimnaziji, srednjoj tehničkoj i srodnoj školi i vjerskim školama

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-51, 12/00-621, 622 i 624, P.V. odredbe koje se odnose na polaganje mature u općoj gimnaziji „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/06-330 – Z.O.

- Pravilnik o načinu i sadržaju polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama i majstorskih ispita za visokokvalificirane radnike

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-54

- Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u gimnaziji, učiteljskoj školi, umjetničkoj, tehničkoj i srodnoj školi i vjerskoj školi

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-57 i 12/00-621 i 622

- Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/99-186 i 187

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra srednjih škola

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/00-625 i 629

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednjeg obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-187 i 193, 13/04-803, 2/08-73, 11/09-1173 i 10/10-1269

- Pravilnik o formiranju , postupku, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja srednje škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/05-93

- Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/05-271

- Pravilnik o maturi u općoj gimnaziji

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/06-325, 1/08-35, 3/08-150 i 8/13-820

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj stručnoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/08-1068, 2/09-135 i 3/10-375

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/11-102

- Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12-660

- Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim umjetničkim školama

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12-694

- Pravilnik o postupku imenovanja, izboru i načinu rada školskog odbora srednjih škola kao javnih ustanova

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12-1153

- Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načinu izbora učenika generacije srednje škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/13-250

- Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/13-1453

- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih tehničkih i stručnih škola koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/13-1710

- Odluka o polaganju prijemnih ispita u gimnazijama i učiteljskim školama na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 2/95-45

- Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-660 i 661

- Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-667 i 668

- Rješenje o upotrebi školskih udžbenika i priručnika, zbirki zadataka i radnih listova za gimnazije, srednje tehničke i srodne i srednje stručne škole u školskoj 2003/2004. godini

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/03-764

- Pedagoški standardi za srednju muzičku školu

„Službene novine Tuzlansko-podrinjsog kantona“, broj: 10/96-229

- Pedagoški standardi za srednje škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-174, 14/10-1453, 8/12-999 i 8/13-817

- Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/12-1299, 2/13-144, 3/13-216 i 17/13-1938

- Rješenje o priznavanju izdatih svjedodžbi i diploma

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/01-121

- Spisak javnih ustanova srednjih škola upisanih u Registar srednjih škola

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/13-73, 2/13-144, 3/13-215, 4/13-252, 8/13-820, 14/13-1601 i 18/13-1990

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11-1478

- Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 12/97-328 i 329