Stručni nadzor


U skladu sa članom 47. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, člana  98. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju,  i člana 120.  Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju,  stručni nadzor  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama vrši Pedagoški zavod.

Stručni nadzor se vrši nad radom, organizacijom, izvođenjem nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, radom nastavnika i stručnih saradnika u svim školama radi kontinuiranog unapređenja odgojno-obrazovnog rada, a u cilju provjere da li učenici dostižu standarde uspjeha koje utvrdi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.

S ciljem osiguranja da sve predškolske ustanove rade u skladu sa Standardima i normativima osigurava se stručni nadzor u javnim i privatnim predškolskim ustanovama koji provodi Pedagoški zavod.

Stručni nadzor vrši Pedagoški zavod putem stručnih savjetnika za oblast obrazovanja, a  pored ostalog obuhvaća:

  • praćenje primjene nastavnih planova i programa, odnosno ciljeva i zadataka, sadržaja, obima, oblika, metoda i postupaka odgojno-obrazovnog rada,
  • praćenje rada odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika u nastavi, kao i rada direktora i pomoćnika direktora  škole,
  • pružanje stručne pomoći nastavnicima u planiranju, programiranju i organizovanju odgojno-obrazovnog rada, ocjenjivanju i napredovanju učenika, a posebno nadarenih učenika
  • pružanje stručne pomoći u praćenju primjene i realizacije nastavnih planova i programa, kao i u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti, izleta i stručnih ekskurzija,
  • nadzor nad dokumentacijom i evidencijom vezano za odgojno-obrazovni proces,
  • nadzor nad realizacijom posebno odobrenih odgojno-obrazovnih programa,
  • pružanje stručne pomoći za uspostavljanje mjerila za vrednovanje kvaliteta rada škola, a što se odnosi i na eksternu evaluaciju i samoevaluaciju

Savjetnici Pedagoškog zavoda vrše tri vrste nadzora, i to:opći, posebni i pojedinačni/užestručni nadzor uvidom u rad škole, direktora i pomoćnika direktora škole, nastavnika, stručnog saradnika, saradnika i odgajatelja škole i vrednovanje kvaliteta rada.

Savjetnici pružaju stručnu pomoć direktoru i pomoćniku direktora škole, nastavniku, stručnom saradniku, saradniku i odgajatelju škole razgovorom, preporukom, konsultacijama i drugim oblicima pomoći-neposredno ili posredno, usmeno ili pismeno, odnosno pojedinačno ili grupno.

U skladu sa kadrovskim kapacitetima, na osnovu  procjene prioriteta od strane Stručnog vijeća i direktora  Pedagoškog zavoda u odgojno-obrazovnim ustanovama se periodično vrši jedna ili više vrsta stručnog nadzora u skladu sa Pravilnikom o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i Pravilnikom o stručnom nadzoru u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Pored oćeg, posebnog i užestučnog nadzora Pedagoški zavod svake godine vrši i vrednovanje rada svih osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona kroz primjenu Instrumentarija za vrednovanje rada škola koji obuhvata određena područja vrednovanja ostvarenosti kvaliteta rada škole,  a Instrumentarij se svake godine dopunjuje i inovira. Na osnovu rezultata vrednovanja rada škola primjenom jedinstvenog Instrumentarija Pedagoški zavod formira i objavljuje rang listu škola po osnovu ostvarenih rezultata.

Uvid u rad škola Pedagoški zavod također ostvaruje na osnovu Izvještaja i analiza rezultata uspjeha i rada i realizacije Godišnjeg programa rada škole, a što su sve škole u obavezi dostavljati Pedagoškom zavodu na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine.

Škole su obavezne također, na zahtjev Pedagoškog zavoda, dostavljati i Izvještaje, Analize, Informacije koje u skladu sa procijenjenom potrebom  od njih traži Pedagoški zavod, što također omogućuje da se napravi uvid u rad i realizaciju određenih aktivnosti.

Za škole čiji osnivač nije Skupština Kantona, pored obaveznog stručnog nadzora koji vrši Pedagoški zavod, interni stručni nadzor može vršiti i nadležni organ škole u skladu sa opštim aktima.

 


18.03.2024Terenski rad - posjete školama Tuzlanskog kantona
U okviru Stručnog nadzora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u dijelu pružanja stručne pomoći nastavnicima u organizovanju odgojno-obrazovnog rada za učenike