Dokumentacija iz oblasti inkluzije


Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju

Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju se nalazi u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u ulici Krečanska 5, u Tuzli.

Kontakt telefon je 035/ 281-427 ili  035/ 282-477.
E-mail: selma_m77@hotmail.com
Kontakt osoba je Selma Hodžic.

Glavni cilj postojanja Odjela za dokumentaciju i edukativnu inovaciju (u daljem tekstu “ODEI”) koje će se odvijati u saradnji sa odgojno-obrazovnim institucijama na teritoriju TK, je razvijati pedagoške inovacije i  pokretati naucna istraživanja u podrucju ukljucivanja djece sa teškocama u razvoju u redovan školski sistem (inkluzivno obrazovanje).

Iz ovoga su proizašli slijedeci specificni ciljevi :

  • edukacija nastavnika, studenata i roditelja i svih onih koji se bave osobama sa smetnjama u psihićkom i tjelesnom razvoju;
  • pružanje psihosocijalne podrške roditeljima koja imaju djecu s teškocama u razvoju te njihovo educiranje. Uz potporu brojnih vanjskih suradnika roditelji će imati priliku čuti nešto o temama koje ih interesiraju te učestvovati u radionicama i vježbama;
  • prikupljanje pozitivnih iskustva (iskustva iz Italije nam ukazuju na neophodnost dokumentovanja u procesu uključivanja djece sa teškocama u razvoju u redovan školski sistem i okruženje, te ODEI treba biti mjesto u kojem će biti deponopvani svi navedeni podaci, kao i podaci o oblicima i temama edukacije, ko je realizator edukacije i o obavljenim studijskim posjetama. Na ovaj način će podaci biti dostupni svim institucijama koje su odobrile projekte koji ce se realizovati na području obrazovanja, socijalne zaštite a koje se odnose na inkluzivno obrazovanje.
  • promovisati  i izgraditi naučnu kulturnu i instrumentalnu podršku koja će biti na raspolaganju institucijama, javnim i privatnim subjektima za integraciju lica sa teškocama u razvoju;
  • ponuditi uslugu povezivanja različitih institucija koje rade na temi integracije lica sa posebnim potrebama, s ciljem da se favorizuje uočavanje postojećih resursa na datoj teritoriji i da se pokrenu nove mogućnosti za saradnju i istraživanja.

  Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju TK je :   

- mjesto inovacije u procesu inkluzije;

- mjesto pronalaženja savremenih rješenja u procesu inkluzije ucenika sa posebnim potrebama u redovne škole;

- mjesto formiranja dokumentacije o iskustvima u realizaciji procesa inkluzije;

- mjesto istraživanja najboljih rješenja za inkluziju;

- mjesto susreta clanova porodica, nastavnika, defektologa, zdravstvenih radnika i socijalnih službi radi traženja najboljih rješenja u procesu inkluzije.

 Aktivnosti ODEI-a su usmjerene ka konstantnoj saradnji među svim ustanovama koje djeluju u obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom sektoru. Dokumentacija koja se nalazi u ODEI-u može biti u pisanoj, audiovizuelnoj i informatičkoj formi. 

U pogledu aktivnosti informisanja, ODEI stavlja na raspolaganje osoblje Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihickom i fizičkom razvoju za savjetovanje pojedinacno ili u grupama po slijedecim sektorima: 

  • pružanje materijala i informacija o specificnim problematikama vezanim za teme školske, socijalne i radne integracije lica sa posebnim potrebama.
  • kriterije i modalitete za izradu dokumenata o ostvarenim iskustvima.

 

 


29.03.2024Održan okrugli sto na temu uvođenja Romskog jezika i kulture u osnovne škole Tuzlanskog kantona
U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 27.03. 2024. godine, održan je okrugli sto na temu definiranja narednih koraka u organizaciji časova novog fakultativnog predmeta Romski jezik i kultura od septembra 2024. godine.