Eksterna matura - osnovne škole


Eksterna matura u osnovnim školama je zasnovana na našim iskustvima u provođenju eksternog testiranja u osnovnim školama kao i iskustava iz zemalja našeg bližeg i šireg okruženja. Vlada Tuzlanskog kantona je uvrstila eksternu maturu u jedan od prioriteta u svom programu rada, potvrdivši to i u najnovijem Zakonu o osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona, gdje se u članu 56. stav 10. istog zakona navodi: “Na kraju devetog razreda utvrđuje se obaveza polaganja eksterne mature u skladu sa pravilnikom kojeg donosi ministar na prijedlog Pedagoškog zavoda“.

Eksterno testiranje nije novost u našim školama. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona provodi to testiranje u gimnazijama već 10 godina, a u  osnovnim školama je do sada provedeno 3 puta eksterno testiranje učenika završnih razreda osnovnih škola TK:

  • U 2013.godini je održano prvo testiranje i to 8. i  9. završnih razreda osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Ovo testiranje je obuhvatilo 1.723 učenika (867 dječaka i 876 djevojčica) u 22 škole, 71,5 odjeljenja u 7 općina TK.
  • U 2014.godini je održano testiranje završnih 9.razreda i obuhvaćene su redovne osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona njih 84 i obuhvatilo je oko 4.000 učenika.
  • U 2015.godini održano je testiranje završnih razreda i obuhvaćene su sve osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona, njih 86, i obuhvatilo je oko 4.700 učenika. Pored redovnih škola kao javnih ustanova u ovom testiranju je učestvovala i privatna osnovna škola SEMA u Tuzli.

Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona na kraju školske 2015/2016.godine zasnovana  je na opredjeljenju obrazovnih vlasti u BiH da postupno i sistematski uvode reformske procese u osnovnoobrazovni sistem sa konačnim ciljem provjere i poticanja kvalitete obrazovanja učenika osnovnoškolskog uzrasta i povećanju stepena ostvarenih ishoda učenja na kraju osnovnog obrazovanja, u našem slučaju po završetku devetogodišnjeg obrazovanja.

Uvođenje eksterne mature u sistem osnovnog obrazovanja ima dalekosežne ciljeve. Neki od njih su:

  • Da se testiranje vrši za sve učenike Tuzlanskog kantona  pod jednakim uslovima i na isti način.
  • Da rezultati sa eksterne mature budu korišteni kao jedan od elemenata za rangiranje kandidata za upis u srednje škole bez polaganja prijemnih ispita. 
  • Da rezultati eksterne mature budu korišteni za stalno poboljšanje kvaliteta rada u školama koji će garantirati bolji uspjeh u budućem školovanju.
  • Mogućnost nastavnicima za analizu svog rada i poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa kojim će učenici biti zadovoljniji.
  • Eksterna matura će omogućiti da se međusobno uspoređujemo, ali i da se uspoređujemo sa dostignućima učenika iz drugih sredina BiH, kao i sa školama zemalja Evropske unije, što daje mogućnost nesmetanog nastavljanje školovanja u drugim zemljama okruženja i Evropske unije.
  • Rezultati eksterne mature će biti osnova za poboljšanje kvaliteta rada škole, koji treba učenicima omogućiti da steknu praktične životne kompetencije.

  Više o ovome možete pogledati na web stranici www.malamatura.pztz.ba .

Našim učenicima i nastavnicima želimo puno uspjeha u realizaciji eksterne mature.

 

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


 


25.04.2024Održana Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona
Dana 22.04.2024.godine u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana je Eksterna matura za učenike završnih razreda

26.04.2023Održana Eksterna matura za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona
Danas, 26.04.2023.godine, je u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana Eksterna matura za učenike završnih razreda. Za polaganje mature bilo je prijavljeno 3.911 učenike iz 85 osnovnih škola, kao i 71 učenik koji su

27.04.2022Održana Eksterna matura u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona
U svim osamdeset i šest osnovnih škola Tuzlanskog kantona, danas, 27.04.2022.godine, je održana Eksterna matura za sve učenike završnih razreda. Za polaganje Eksterne mature prijavilo se

04.05.2021Termin za održavanje Eksterne mature u osnovnim školama
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona.

30.04.2019Termin za održavanje Eksterne mature za učenike osnovnih škola
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona.

04.02.2019Eksterna matura za učenike završnog razreda osnovne škole
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je, na osnovu člana 12. Pravilnika o eksternoj maturi u osnovnoj školi ...

03.06.2016Polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola u dodatnom terminu
Na osnovu odluke Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 02.06.2016.godine održano je polaganje eksterne mature učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

23.05.2016Rezultati polaganja eksterne mature u osnovnim školama - 10.05.2016.godine
10.05.2016.godine u 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona održano je polaganje eksterne mature za sve učenike završnih, odnosno devetih, razreda.

01.03.2016Objavljen korigovani Integralni ispitni katalog za polaganje eksterne mature u osnovnim školama
Nakon dostavljenih primjedbi, uočenih grešaka kao i potrebe za smanjenjem broja pitanja iz pojedinih oblasti, objavljen je korigovani Ispitni katalog.

11.02.2016Ispitne komisije izvršile reviziju integralnog kataloga za eksternu maturu za osnovne škole
Ispitne komisije za pripremu eksterne mature u osnovnim škola Tuzlanskog kantona su danas u prostorijama Pedagoškog zavoda TK održale sastanke na kojima su vršile ispravke Kataloga za pojedine predmete i oblasti.