Aktuelnosti

Pregleda: 891

Snimanje časova iz predmeta Historije za on-line nastavu

27.5.2020.

 

Nakon proglašenja pandemije Corona virusa (Sars 2-covid 19) i na području Tuzlanskog kantona  blagovremeno su preduzete preventivne mjere zaštite. Redovna nastava u školama je obustavljena  12. marta i ubrzo su započele pripreme za pokretanje platforme za održavanje on- line nastave. Uprkos određenim poteškoćama, kao što je strah od snimanja kamerom, stručni savjetnici Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona su uspjeli da okupe dovoljan broj nastavnika iz osnovnih i srednjih škola koji su bili spremni da uzmu učešće u snimanju časova. U roku od  sedmicu dana,  od dana obustave  nastave,  sistem on- line nastave sa snimljenim časovima je počeo da funkcioniše.

Odabrana grupa nastavnika historije su  u Pedagoškom zavodu TK održali sastanak 18. marta 2020.  i podijelili zaduženja. Dogovoreno je da se počnu snimati nastavne jedinice iz historije koje nisu obrađene od 1. marta, te da jedan nastavnik snima nastavne jednice za jedan razred.  U snimanju nastavnih jedinica za onlajn nastavu iz historije ukupno je u učestvovalo 11 nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Snimanje je počelo 20. marta 2020. godine u prostorijama OŠ „Kreka“ Tuzla, a završeno 31. marta 2020. godine. Od početka do kraja snimanja nastavnih jedinica za onlajn nastavu iz historije, uz savjetnika za historiju Midhata Spahića, veoma značajnu ulogu u snimanju i tehničkoj podršci, imao je Ćamil Ahmetović direktor OŠ „Kreka“ Tuzla. Jednu nastavnu jedinicu snimio je Elmir Tukić, šef Odjela za obrazovanje Ministastva obrazovanja i nauke TK. Snimljeni su časovi za sve razrede osnovne škole od VI-IX razreda, za I i II razred srednjih tehničkih i stručnih škola, te za sve razrede gimnazije od I-IV razreda.

Pored svojih redovnih obaveza rada  sa učenicima u matičnim školama, nastavnici su uložili veliki napor tokom snimanja časova, ne štedeći sebe i ne obazirući se na opasnost od zaraze. Neki od nastavnika su putovali 50 kilometara u jednom pravcu, nekoliko dana i po otežanim zimskim uslovima. Međutim, na  snimanjima su ostajali  po čitav dan, jer im je zaista bilo stalo da učenici što bezbolnije prevaziđu odsustvo redovne nastave i da postignu očekivane ishode učeničkih postignuća.   

U organizaciji i snimanju časova iz nastavnog predmeta Historija  za osnovne škole su učestvovali sljedeći nastavnici:

1. Alma Švraka, profesor historije i geografije, iz OŠ „Kreka“, Tuzla, snimila je sedam nastavnih jedinica i to: 1.Zemlja, stanovništvo i postanak Rimske republike, 2. Prodor Rima na Sredozemno more, 3. Život i vjerovanje Rimljana, 4. Kraj Rimske republike, 5. Rimsko carstvo i kršćanstvo, 6.Rimska kultura i 7.Antička kultura u BiH;

2. mr. Senada Suljić, iz OŠ „Novi Grad“, Tuzla, snimila je dvije nastavne jedinice i to: 1.Privreda i kultura srednjovjekovne Bosne i 2.Pad Bosne pod osmansku vlast;

3. Edin Mujagić, profesor historije i geografije, iz OŠ „Turija“, Turija, Lukavac, snimio je dvanaest nastavnih jedinica i to: 1. Nastanak osmanske države, 2.Vojno uređenje Osmanskog carstva, 3. Omanska osvajanja balkanskih zemalja, 4. Najveći uspon osmanske države, 5. Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni, 6. Uspostava ejaleta, širenje islama, vjerska tolerancija, 7. Odbrambeni sistem Bosanskog ejaleta, 8. Bosna od ejaleta do Kandijskog rata, 9. Bosanski ejalet od Kandijskog rata do Karlovačkog mira, 10. Bosanski ejalet od Karlovačkog do Beogradskog mira, 11. Ratovi na tlu Bosanskog ejaleta u drugoj polovini XVIII vijeka i 12. Kutlurno-obrazovne prilike u Bosni pod osmanskom vlašću;

4. Adnan Kovačević, profesor historije i geografije, iz OŠ „Podorašje“, Podorašje, Srebrenik, snimio je pet nastavnih jedinica i to: 1. Reforme u Osmanskom carstvu i Bosanskom ejaletu; 2. Husein-kapetan Gradaščević i pokret za autonomiju Bosne, 3.Promjene u uređenju bosanskog ejlaeta u XIX vijeku, 4.Društvo, privreda i kultura u Bosni pod osmanskom vlašću u XIX vijeku, 5.Velika istočna kriza, Berlinski kongres i okupacija BiH;

5. Nijaz Dukić, profesor historije i geografije, iz OŠ „Tojšići“, Tojšići, Kalesija, snimio je jedanaest nastavnih jedinica i to: 1. BiH u vrijeme šestojanuarske diktature, 2. Kraj šestojanuarske diktature, Sporazum Cvetković-Maček, 3. Privredni i kulturno-obrazovni život između dva svjetska rata, 4. Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu, 5.Narodnooslobodilački pokret u BiH, 6. Obnova bosansko-hercegovačke državnosti, 7. Bosna i Hercegovina u socijalističkom period, 8. Sukob Staljin-Tito, samoupravljanje, 9. Razvoj Bosne i Hercegovine u okviru SFRJ, 10. Raspad SFRJ i međunarodno priznanje BiH, 11. Ratni i postratni  period u BiH.

U organizaciji i snimanju časova iz nastavnog predmeta Historija za I i II razred srednjih tehničkih i stručnih škola su učestvovali sljedeći nastavnici:

1. Edis Hodžić, profesor historije i geografije, iz JU Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla, snimio je jedanaest nastavnih jedinica i to: 1. Prvi svjetski rat, uzroci i izbijanje rata , stanje na glavnim frontovima, 2. Završnica rata, Rezultati i posljedice I svjetskog rata, 3. Evropa poslije I svjetskog Versajski mir, Društvo naroda, 4. Politika kolonijalnih sila, Arapi i Islamski svijet, 5. Vellika ekonomska kriza 1929-1933. godine, 6. Pojava fašizma i nacizma, 7. Početak Drugog svjetskog rata, 8.Završetak Drugog svjetskog rata, 9.Hladni rat, 10.Lokalni rat političke krize, 11.Savremeni svijet;

2. Abdel Hodžić, profesor historije, iz JU Mješovite srednje škole Banovići, snimio je četrnaest nastavnih jedinica i to: 1. Uzroci, povod i početak prvog svjetskog rata, 2. Jugoslavenski odbor, krfska i majska deklaracija, 3. Formiranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba, 4. Ulazak BiH u Kraljevinu SHS, 5. Položaj BiH u novoj državi, 6. Uspostavljanje šestojanuarske diktature, 7. Sporazum Cvetković-Maček, 8. Privredni i društveni razvoj, kultura i prosvjeta 1918-41. godine, 9. Aprilski rat i kapitulacija Jugoslavije, 10.BiH u Drugom svjetskom ratu, 11. Prvo i drugo zasjedanje AVNOJA, ZAVNOBiH-a i obnova bosanskohercegovačke državnosti, 12. BiH u FNRJ, 13. Sukob Staljin-Tito, 14. BiH u periodu samoupravljanja.

U organizaciji i snimanju časova iz nastavnog predmeta Historija za gimnazije su učestvovali sljedeći nastavnici:

1. Alma Berbić, profesor historije i geografije, iz JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, snimila je  jedanaest nastavnih jedinica i to: 1. Najstarije kulture na Apeninskom poluotoku; 2. Osnivanje Rima i period Rimskog kraljevstva, 3. Doba Rimske republike, 4. Širenje Rima, 5. Reforme braće Grah, 6. Doba građanskih ratova, 7. Prvi i drugi trijumvirat, 8. Rimsko carstvo, 9. Pad Rima, 10. Privreda, kultura i religija u Rimskom carstvu, 11. Antičko doba na tlu Balkana;

2. Nizama Adžemović, profesor historije, iz JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, snimila je  jedanaest nastavnih jedinica i to: 1. Refome u Osmanskom carstvu u XIX stoljeću, 2. Pokret za autonomiju BiH, 3. Stanje u Bosni nakon Pokreta za autonomiju, 4. Intervencija Omer-paše Latasa, 5. Južnoslavenske zemlje u prvoj polovini XIX vijeka, 6. Južnoslavenske zemlje pod osmanskom vlašću, 7. Industrijska revolucija, 8. Revolucije 1848-49. godine, 9.Evropa i svijet od sredine XIX vijeka do 1878. godine, 10. Položaj Bosne od sredine XIX vijeka do 1878. godine, 11.Velika istočna kriza 1875-78. godine;

3. Jasminka Lačić, profesor historije, iz JU Mješovite srednje škole Banovići, snimila je devet nastavnih jedinica i to: 1. BiH u okviru Kraljevine SHS, 2. Zavođenje šestojanuarske diktature, 3. Oktroisani ustav, prilike u BiH, 4. Privredni i društveni razvoj, kultura i prosvjeta 1918-41. godine, 5. Sporazum Cvetković-Maček, 6. Pokret za autonomiju BiH 1939. godine, 7. Versajski mirovni ugovor, 8. Fašizam i nacizam, 9. Velika ekonomska kriza;

4. Nijaz Omerović, profesor historije i geografije, iz JU Mješovite srednje škole, snimio je četiri nastavne jedinice i to: 1. Prvo i drugo zasijedanje AVNOJ-a, osnivanje ZAVNOBIH-a i izgradnja Bosansko hercegovačke državnosti, 2. Suđenje ratnim zločincima, Hladni rat; 3. BiH u sastavu FNRJ, 4. Raspad SFRJ; Međunarodno priznanje BiH.


Izvor: Midhat Spahić, stručni savjetnik